Nieuwe subsidie voor verduurzaming landbouw

Foto:

PROVINCIE – GS hebben op 11 juni 2013 de wijziging van de regels Land- en Tuinbouw
vastgesteld. Naar verwachting kan er vanaf juli subsidie  worden
aangevraagd voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven en voor
investeringen in innovaties die betrekking hebben op mestverwerking,
opwekken van biogas, mineralenterugwinning en innovatieve stalsystemen.De regeling treedt pas in werking nadat de Europese Commissie groen licht heeft gegeven. Dit is nodig omdat er gebruik gemaakt is van de Landbouwvrijstellingsverordening. Als er een positieve reactie uit Brussel is gekomen kan de regeling in werking worden gesteld. Verwacht wordt dat dit eind juni/begin juli hiertoe het besluit kan worden genomen. Pas daarna kunnen de aanvragen worden ingediend.

Verplaatsing glastuinbouw
De provincie kiest ervoor om de glastuinbouw te concentreren in een beperkt aantal gebieden. Om bedrijven te stimuleren te verplaatsen naar deze gebieden wordt de regeling ‘Verplaatsing glastuinbouw’ opengesteld. Het gaat hierbij om een tenderregeling waarbij de aanvragen tot en met 29 augustus ingediend kunnen worden. Van belang hierbij is dat de kassen op de oude locatie worden gesloopt. 

Twee subsidies tbv duurzamer produceren
Verder wil de provincie een land- en tuinbouw stimuleren die goed is voor mens, dier en omgeving en daardoor een breed maatschappelijk draagvlak heeft. De land- en tuinbouw zal dus duurzamer moeten gaan produceren. Om dat te stimuleren is een tweetal subsidies opgesteld: ‘Groene kringlopen’ en ‘Investeringen in innovatieve installaties en bedrijfsgebouwen’.

• Bij de Groene kringlopen kan een bijdrage worden ontvangen van 35 procent van de subsidiabele kosten bij investeringen in innovaties op de gebieden van mestverwerking, productie van biogas en het terugwinnen van mineralen uit mest. Ook kan er een bijdrage gevraagd worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor maatregelen op een van bovenstaande gebieden.
• Bij Investeringen in innovatieve installaties en bedrijfsgebouwen kunnen landbouwbedrijven een bijdrage in de subsidiabele kosten aanvragen van maximaal 35 procent op investeringen die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.

Bron: www.gelderland.nl