Volhouden, Samenwerken, Versterken

Foto:

BEUNINGEN, 14 maart 2013VSV, Volhouden, Samenwerken, Versterken is naast de titel van een informatie notitie aan de gemeente Beuningen, ook het motto voor de aanpak van voortijdige schoolverlaters voor de periode 2012 – 2015.

BEUNINGEN, 14 maart 2013

VSV, Volhouden, Samenwerken, Versterken is naast de titel van een informatie notitie aan de gemeente Beuningen, ook het motto voor de aanpak van voortijdige schoolverlaters voor de periode 2012 – 2015.

Het gaat hierbij om de groep jongeren, die voordat zij een diploma hebben gehaald van school gaan.

Een jongere valt onder de leerplichtwet tot en met het schooljaar waarin hij 16 jaar wordt. Daarna geldt de zogenaamde kwalificatieplicht. Deze geldt tot aan het moment dat de jongere 18 jaar wordt óf een diploma op havo, vwo of mbo niveau-2 heeft behaald. De kwalificatieplicht (m.i.v. 2007) is een aanvulling op de leerplichtwet.


Volhouden
Er wordt geen (nieuw) beleid gemaakt, omdat er de maatregelen die de laatste jaren zijn genomen, een verdere kans verdienen. Er wordt zeker gekeken waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. De aanpak van het verzuim is een voorbeeld hiervan.


Samenwerken
Er zijn meerdere partijen bij het terugdringen van het probleem betrokken. De gemeente werkt samen met de gemeente Nijmegen, die de regie heeft over deze regionale aanpak en levert een bijdrage voor de bestrijding van het vroegtijdig schoolverlaten door het inzetten van een preventieve leerplichtambtenaar en de afdeling Sociale zaken van de gemeente. Daarnaast wordt er ook vanuit het onderwijs zelf hard aan gewerkt. Maar ook ouders, zorg en hulpverleners en de jongere zelf worden betrokken. Samen met andere regiogemeenten zijn o.a. het Jongerenloket en het Flexcollege opgericht.


Versterken

De maatregelen die zijn genomen worden nog specifieker en meetbaar gemaakt. Verder worden door de regio gemeenten een aantal aanvullende maatregels genomen om de aanpak te versterken. Zo wordt extra capaciteit ingezet om het verzuim 18+ aan te pakken.

Er wordt gekeken of een zogenaamd ‘aanjaagteam’ op het ROC wordt ingezet om het verzuim aan te pakken en het ROC is gevraagd om jongeren flexibeler te laten instromen voor een opleiding. De gemeente Nijmegen is met scholen in overleg of een structurele coaching voorziening kan worden ingesteld.

Ook aan het Flexcollege wordt meer aandacht besteed. Met name het aantal jongeren dat met een diploma het college verlaat moet verbeteren. De gemeente besteedt blijvend aandacht en inzet om het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

 

Bron: gemeente Beuningen