BN&M: visie van oeverwal tot landgoed

GEMEENTE, 30 maart 2013Beuningen Nu en Morgen heeft in de raadsvergadering van 19 maart jongstleden voorgesteld om de visie ‘van Oeverwal tot Landgoed’ in te trekken. “Naar aanleiding van het besluit tijdens de laatste raadsvergadering is er een hevige discussie en verdeeldheid in onze gemeenteraad ontstaan waardoor we graag onze visie nader  toe willen lichten”, zegt Roel van Beuningen, raadslid van BN&M.

GEMEENTE, 30 maart 2013

Beuningen Nu en Morgen heeft in de raadsvergadering van 19 maart jongstleden voorgesteld om de visie ‘van Oeverwal tot Landgoed’ in te trekken.

“Naar aanleiding van het besluit tijdens de laatste raadsvergadering is er een hevige discussie en verdeeldheid in onze gemeenteraad ontstaan waardoor we graag onze visie nader  toe willen lichten”, zegt Roel van Beuningen, raadslid van BN&M.

“Van Oeverwal tot Landgoed bezat te grote financiële risico’s en stond haaks op het provinciale beleid. In vier kernzinnen kunnen wij als partij de uitgangspunten tot ons besluit als volgt  samenvatten:

  • Geen directe noodzaak, er zijn geen stoppende fruittelers;
  • Te ambitieus plan, financiële risico’s te groot, lange looptijd van het project;
  • Rol van de gemeente: geen ontwikkelaar spelen met geld van onze inwoners;
  • Nieuw provinciaals beleid: ladder voor duurzame verstedelijking;

De visie behelst het gebied ten noorden van de van Heemstraweg tot aan de dijk, over de hele lengte van onze gemeentegrens. De visie is in 2008 aangenomen om te komen tot een recreatief groen buiten gebied met landgoederen, kwelgoederen, lintgoederen, bossen, kwelpaden en doortrekking van de voorwende (een watergeul).”

Toelichting namens BN&M
Het plan zou mede worden gefinancierd uit de opbrengsten en bijdrage van de te creëren landgoederen. De belangrijkste reden om de visie in het leven te roepen was het sturen van de inrichting van het gehele gebied ter bevordering van het landschap en de daarbij horende recreatie. Ook voorspelde men dat er veel agrarische grond vrij zou komen door o.a. stoppende agrariërs (o.a. fruittelers).

Te ambitieus…
Het plan is zo omvattend dat onze gemeente grote risico’s loopt door de uitvoering hiervan. Om het aandeel van de gemeente uit te voeren zijn grondaankopen voor o.a. de aanleg van kwelpaden en verschillende bossen nodig. Op langere termijn zijn er de kosten van beheer en onderhoud van het openbare gebied.

De kosten hiervan, zouden zijn afgedekt als alle eventueel mogelijke landgoederen zouden worden ontwikkeld. Deze visie kon en kan niet zonder ook een financiële bijdrage van de gemeente en in deze tijd spreken we dan toch snel van een aantal miljoenen euro’s.

De looptijd voor het hele project bedraagt meer dan 20 jaar. Wij vinden het zeer risicovol om zo’n ambitieus project in onze gemeente uit te voeren. In 2008 heerste er nog een andere economische wind. Toen al was Beuningen Nu en Morgen (BN&M) geen voorstander van deze visie. Vandaag de dag met de huidige inhoud van de schatkist van onze gemeente vinden wij dit project nog steeds te ambitieus.

Bovendien is de discussie helaas vooral gevoerd over landgoederen terwijl de visie juist landschapsversterking zou moeten betekenen. We willen voorkomen dat landgoederen bijvoorbeeld pal naast het historisch landgoed “Doddendael” zouden komen te liggen of om financiële redenen zo omvattend worden (meer dan 20 wooneenheden) dat er sprake is van een woonwijkje in het oeverwalgebied. Deze ontwikkelingen betreurt de fractie van BN&M. We willen graag het mooie historische gebied voor de hele gemeente behouden, zonder verdere toevoeging van rood (landgoederen).

Rol van de gemeente: geen ontwikkelaar spelen, geen onnodige risico’s lopen, wel faciliteren en meedenken
De opbrengsten van dit soort langlopende projecten zijn moeilijk in te schatten. We weten in ieder geval van de zandwinning dat vooraf voorspelde winsten vies tegen kunnen vallen en een groot verlies met zich mee kunnen brengen. Hoe langer het project duurt, hoe groter de rentelast, hoe groter de financiële risico’s. De gemeente moet geen grond aankopen maar juist verkopen! En vasthouden aan het al vanaf 2010 geldende passief grondbeleid.

Doordat er in de visie is gerekend met de grondprijzen van 2008 waren toen de voorspellingen natuurlijk erg rooskleurig. Ook de ca. 100 mogelijk te bouwen wooneenheden moeten verkocht worden. Dit staat in schril contrast met het huidige woonaanbod binnen onze gemeente. Vele huizen staan te koop, sommigen zelfs al meer dan 4 jaar!

Nieuw provinciaals beleid
Ook de provincie vindt het geen goed plan om te bouwen in buiten-stedelijke gebieden. Als je toch wilt bouwen in het buitengebied moet je kunnen aantonen dat er sprake is van een regionale behoefte om juist in dit gebied te wonen. Dit komt voort uit de bevolkingsopbouw.

In december 2012 heeft de provincie een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking in het leven geroepen. Bouwen naar behoefte en binnen de bestaande bouwbestemmingen voorkomt het vol bouwen van groene gebieden en leegstand en verpaupering in de kernen van de dorpen (en steden).

Namens Beuningen Nu en Morgen:
Roel van Beuningen, raadslid

 

Gerelateerd(e) bericht(en)
Gebiedsvisie: De oeverwal als landgoed
23-03-2013 Visie “De oeverwal als Landgoed” ingetrokken
28-01-2013 Streep door pilotproject Landgoed Beuningen
16-06-2012 Verzoek nieuw landgoed afgewezen
28-03-2011 Project Landgoed Beuningen

Foto’s en afbeeldingen Oeverwal:
H+N+S Landschapsarchitecten
Franz Ziegler bureau voor architectuur en stedebouw