Gemeenten regio Nijmegen en ROC open aanval tegen schoolverzuim

Regio Nijmegen kent nog steeds veel voortijdig schoolverlaters. Primair
zijn de scholen aan zet, maar ook gemeenten willen een steentje
bijdragen een het terugdringen ervan. De focus ligt komende periode op
het Mbo, het ROC Nijmegen. Alle partners willen extra inzetten op het
succesvol afsluiten van de Mbo-opleiding. Schoolverzuim is vaak een
eerste signaal voor schooluitval.Bij schoolverzuim, liggen dan ook de mogelijkheden om preventief te werken en uitval te voorkomen. De gemeenten willen de verzuimaanpak samen met ROC verder verbeteren. De laatste jaren is al veel gedaan maar nog steeds is niet alle verzuim is in beeld.

Verzuimprotocol
Gezamenlijk met het ROC komt er een verzuimprotocol, net als eerder bij het primair en voortgezet onderwijs. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid komen er extra controles op de verzuimadministraties, maar ook extra inzet om het toenemende aantal meldingen goed op te pakken.

Leerplichtambtenaren voeren (coachende) gesprekken met de jongere en/of ouders, en betrekken, indien nodig, andere hulpverleners bij de jongere. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat door de verschillende opleidingsteams verzuim sneller en vaker gemeld wordt, zodat de juiste begeleiding en, indien nodig, sancties kunnen worden ingezet.

Als de verzuimaanpak goed ingebed is: de school onderneemt de juiste acties, het verzuim wordt tijdig aangepakt, en de jongeren weten waar ze aan toe zijn, zal het aantal meldingen vanzelf weer af moeten nemen. Het aanjaagteam is dan ook tijdelijk en wordt ingezet voor de periode 2013 tot en met 2015.