Provincie Gelderland pakt ganzenprobleem aan

Foto: publiek domein

Gedeputeerde Staten hebben 22 oktober vastgesteld welke maatregelen zij uitgewerkt willen zien in het Ganzenbeheerplan van de Faunabeheereenheid Gelderland. De maatregelen moeten leiden tot het terugbrengen van schade door zomerganzen tot het niveau van 2005.Het besluit van GS komt voort uit het landelijk Ganzenakkoord. Het aantal ganzen in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit heeft geleid tot een stijging van de landbouwschade. De twaalf provincies en de Ganzen-7
(- De12Landschappen,
– Federatie Particulier Grondbezit,
– Land- en Tuinbouw Organisatie,
– Natuurmonumenten,
– stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer,
– Staatsbosbeheer en
– Vogelbescherming) hebben een akkoord gesloten om het ganzenprobleem aan te pakken. Het akkoord wordt uitgewerkt in maatregelen per regio. Naar verwachting is het Ganzenbeheerplan voor Gelderland begin 2014 gereed.

Nodig
In de zomer van 2013 zijn er in Gelderland bijna 100.000 grauwe ganzen geteld. In 2005 waren dat er nog 28.800. Om de schade terug te brengen, is jaarlijks een reductie van de stand nodig tussen de 30.000 en 40.000 ganzen. Afgelopen jaar werden er in Gelderland 20.000 ganzen gedood, de komende jaren moeten tot tweemaal zoveel ganzen gedood worden. In het Ganzenbeheerplan wordt opgenomen hoeveel soorten aanwezig zijn, hoeveel ganzen gewenst zijn en welke maatregelen worden genomen. De provincie moet het plan goedkeuren en controleert op de uitvoering.

Internationale verantwoordelijkheid
Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de opvang van trekvogels in de winter. Die belemmert de aanpak van landbouwschade door ganzen. In het ganzenakkoord is uitgegaan van het bieden van rust in de winter, wanneer de trekganzen in ons land overwinteren, en een forse reductie van standganzen in de zomer. In de provinciale ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet voor beheer en schadebestrijding van ganzen zijn vooruitlopend op het ganzenbeheerplan al enkele afspraken uit het ganzenakkoord doorgevoerd.

Rivierengebied
Een reductie van het aantal zomerganzen is inmiddels in het gehele Rivierengebied mogelijk. Voor het eerst is ontheffing verleend voor het afschot van koppelvormende grauwe ganzen in het vroege voorjaar. Vanaf 2014 zal de rustperiode vanaf 1 november ingaan. Wel blijft schadebestrijding van winterganzen op kwetsbare gewassen, zoals pas ingezaaid grasland, op basis van het ganzenakkoord mogelijk. Voor eventuele landbouwschade is er een tegemoetkoming van het Faunafonds.