OZB Beuningen stijgt fors

BEUNINGEN, 9 februari 2013

BEUNINGEN, 9 februari 2013

In de gemeente Beuningen gaan de inwoners fors meer aan Onroerende zaakbelastingen (OZB) betalen. De stijging voor de OZB bedraagt rond de 14,5% en dat is behoorlijk meer dan de tussen het rijk en VNG gemaakte bestuurlijke afspraak van 2,7% landelijk.

De landelijke stijging dit jaar bedraagt 3,9% volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH). Ook deze stijging is boven de afgesproken norm. Slechts 1 op de 10 gemeenten verhoogt de OZB niet meer dan nodig is om de dalende woningwaarde en inflatie te compenseren. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zei vrijdagavond tegen RTL Nieuws dat de gemeenten de stijging moeten compenseren als de cijfers kloppen. Hiervoor wil de minister eerst de cijfers van het COELO afwachten. Deze worden in het voorjaar van 2013 gepubliceerd.

 

COELO hekelt Telegraaf

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft in het bericht ‘Ontwikkeling ozb-tarieven lager dan Telegraaf doet geloven‘ een reactie gegeven op het bericht ‘Ozb fors omhoog‘ van de Telegraaf.

Eenzelfde prijsvergelijking dat in het bericht gemaakt wordt, staat hieronder met cijfers uit Beuningen. In de berekening is de gemiddelde WOZ-waardedaling van 4,2% gebruikt zoals bij de waardekamer vastgesteld is.

Met een juiste toepassing van WOZ-waarde en OZB-tarieven in de gemeente Beuningen is de OZB-verhoging van 12,8% terecht fors te noemen.

Een eigenaar die een woning heeft die in 2012 een woz-waarde had van 200.000 euro betaalde dat jaar 264,00 euro aan ozb (200.000 euro * ozb-tarief van 0,132 procent = € 264,00).
Door de gemiddelde waardedaling van 4,2% is dit huis nu nog maar 191.600 euro waard. De ozb bedraagt dit jaar daarom 191.600 * 0,155473 procent (ozb-tarief 2013) = 297,89 euro. Dat is een stijging van 12,84%. (264,00 x 112,84 % = 297,89).

[Klik hier voor nog twee voorbeelden op basis van werkelijke WOZ-beschikkingen]

Besteding OZB
Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van de taken van gemeenten te bekostigen. De OZB zijn de grootste inkomsten van gemeenten en bedragen gemiddeld zo’n 8 procent van de totale gemeentelijke inkomsten.

Relatie WOZ en OZB
De gemeenten bepalen jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Iedere belastingplichtige krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde dient als basis voor de berekening van heffing van belastingen door het Rijk, de gemeenten en de waterschappen.

De gemeenten innen vervolgens de OZB als percentage van de WOZ. In de gemeente Beuningen is de OZB-percentage op 0,155473% voor 2013 vastgesteld. Tegen het tarief van de OZB kan geen bezwaar worden aangetekend. Wel tegen de hoogte van de WOZ.


Afspraken landelijke opbrengst OZB

Om de lastendruk te beheersen wordt jaarlijks tussen het rijk en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een bestuurlijke afspraak gemaakt over de maximaal toegestane ozb-opbrengst. De totale landelijke opbrengst van de ozb mag op basis van deze norm stijgen met een beperkt percentage ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar. Voor 2013 bedraagt deze norm (gecorrigeerd) 2,7%.

 

Waardestijging/-daling: aanpassing tarief
Landelijk is de WOZ-waarde van woningen gemiddeld tussen waardepeildatum januari 2011 en januari 2012 met 3,6 % gedaald (Beuningen -4,2%). De meeste gemeenten verhogen het OZB-tarief bij een waardedaling of verlagen het bij een waardestijging, zodat de opbrengst van de OZB ongeveer gelijk blijft of stijgt met een inflatiepercentage.

Het aanpassen van de ozb-tarieven kent voor de gemeenten verschillende redenen. De in het voorbeeld genoemde dalende huizenprijzen is voor bijna alle gemeente een reden om het ozb-tarief te verhogen en de inkomsten gelijk te houden. In de gemeente Beuningen zijn de grote tekorten als gevolg van de grondpolitiek en de verliezen bij de zandwinning van de Beuningse Plas de reden om het OZB-tarief extra te verhogen.

 

Bronnen: officielebekendmakingen.nl

www.eigenhuis.nl

www.wozinformatie.nl

www.waarderingskamer.nl

www.vng.nl