Visie “De oeverwal als Landgoed” ingetrokken

Foto:

BEUNINGEN, 23 maart 2013

BEUNINGEN, 23 maart 2013

De fracties BN&M en VVD dienden tijdens de raadsvergadering van 19 maart jongstleden een initiatiefvoorstel in om de raad zich uit te laten spreken of de visie moest worden ingetrokken dan wel dat de visie, aangevuld met een toetsingskader, gehandhaafd diende te worden.

Aanleiding hiervoor is het onlangs afblazen van het project door de projectontwikkelaars. Volgens de indieners bevatte de visie geen concreet toetsingskader en door het vaststellen van aanvullende criteria zouden nieuwe aanvragen voor landgoederen in het oeverwalgebied in behandeling genomen kunnen worden.

De PvdA diende nog een derde stemmogelijkheid in zijnde de visie ongewijzigd te handhaven. Volgens de partij zijn de in de visie opgenomen voorwaarden toereikend genoeg om in de toekomst nieuwe plannen te toetsen.

Tijdens de ontstane discussie liet BN&M haar voorkeur weten om de visie in te trekken. “Het idee van een landgoed komt uit de tijd dat het beeld nog was dat telers uit de streek zouden verdwijnen. Op dit moment blijkt dat niet zo te zijn, er vestigen zich juist weer nieuwe fruittelers. Daarbij is weliswaar in de visie opgenomen dat de kosten van het project voor rekening van projectontwikkelaars komen maar de kosten voor het opkopen van grond e.d. zijn voor de gemeente en daar zijn de komende jaren geen middelen voor. Het is daarom niet reëel om een dergelijk plan in stand te houden en niet reële verwachtingen te scheppen”, aldus de partij.

Na opschorten van de vergadering werd het voorstel tot intrekken van de visie in stemming gebracht. De VVD onttrok zich op dat moment van stemming en de voltallige fractie van BN&M stemde voor. Omdat er twee leden van de oppositiepartijen afwezig waren is het de visie met 9 stemmen voor en 7 tegen ingetrokken.

Volgens Webfm laten de oppositiepartijen nu onderzoeken of het de stemming wel geldig is. PvdA en Groen Links menen dat een raadslid zich niet van stemming mag onthouden en hebben de raadsgriffier gevraagd de zaak uit te zoeken.