Directeur rekenkamer benoemd voor Beuningen

Foto:

BEUNINGEN, 25 april 2013

BEUNINGEN, 25 april 2013

De gemeenteraad van Beuningen heeft op 23 april dr. C.E. (Klaartje) Peters als rekenkamerdirecteur Beuningen benoemd. Hiermee is de lokale rekenkamerfunctie voor de gemeente ingevuld.

Verordening rekenkamer Beuningen
In de vergadering van juni 2012 heeft de raad ingestemd met de verordening rekenkamer Beuningen. Deze is per 1 januari 2013 in werking is getreden. Als sluitstuk van de procedure geldt het benoemen van een rekenkamerdirecteur voor Beuningen.

Taak rekenkamer
De rekenkamer oordeelt over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid en raadsbesluiten. Dit oordeel baseert zij op een analyse van raadstukken. Ook adviseert zij over verbetermogelijkheden om uiteindelijk een zorgvuldige besluitvorming te bevorderen.

Nieuw model in Nederland
De nieuwe rekenkamerdirecteur heeft de opdracht om een geheel nieuw model rekenkamer vorm en inhoud te gaan geven. Traditionele modellen doen vaak onderzoek naar een bepaald onderwerp en leveren daarvoor een rapportage op. In het Beuningse model heeft de onafhankelijke rekenkamerdirecteur de vrijheid om opvallende zaken te benoemen over beleidsonderwerpen en de wijze waarop beleid tot stand komt.

De selectiecommissie heeft unaniem mevrouw dr. C.E. (Klaartje) Peters voorgedragen aan de gemeenteraad als rekenkamerdirecteur Beuningen.