Beuningen vanaf 2015 weer uit het rood

BEUNINGEN – De voorloper op de begroting 2014-2017 van de gemeente Beuningen schetst
dat het mogelijk moet zijn om vanaf 2015 weer een sluitende begroting te
hebben. Voor 2014 lukt dit de gemeente nog niet en is er een begrotingstekort
van € 887.000.

Het gevolg van het verwachtte begrotingstekort in 2014 is dat de gemeente in dat jaar nog onder het (zwaardere) preventieve toezicht van de provincie zal blijven. De gemeente kan dan enkel uitgaven doen, nadat zij goedkeuring heeft gekregen van de provincie. De belastingdruk voor inwoners en bedrijven is hoog, maar zal in 2014 en de komende jaren slechts trendmatig stijgen.

Financiële ontwikkelingen
De financiële positie van de gemeente Beuningen blijft voor langere termijn kwetsbaar. Als gevolg van de negatieve reservepositie moet de gemeente voor zeker 15 jaar ruimte in de begroting beschikbaar houden om deze tekorten weg te werken. Daarna zal het nog verschillende jaren duren om de reservepositie weer op het gewenste peil te brengen. Het verbeteren van de reservepositie blijft topprioriteit voor de gemeente.
Ondanks verschillende tegenvallers, waaronder de verdere daling van de algemene uitkering, wijkt het financiële beeld niet af van de verwachtingen zoals geschetst in het meerjarenperspectief bij de begroting 2013. Dit komt doordat in de kaderbrief rekening wordt gehouden met het rentevoordeel dat de gemeente heeft als gevolg van de bijdrage van de provincie Gelderland voor de ontmoetingsplek in Weurt en doordat het college het voornemen heeft om uit te treden bij Kunstencentrum De Stroming.

Nieuwe bezuinigingen zijn op dit moment niet noodzakelijk, al zal de gemeente wel de reeds ingezette bezuinigingen moeten realiseren en blijft de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuw beleid uitermate beperkt.

“Voor de toekomst blijven een aantal zaken onzeker”, zegt wethouder Plaizier van financiën. “Het rijk legt een groot aantal taken bij de gemeenten neer (decentralisaties) en tegelijkertijd krijgen de gemeenten vanwege de landelijke bezuinigingen daar ook minder geld voor. De gemeente heeft nog geen inzicht in de exacte gevolgen hiervan voor de gemeente Beuningen.”
Belastingdruk
De belastingdruk zal de komende jaren niet extra maar wel trendmatig stijgen voor de inwoners en de bedrijven in Beuningen. De OZB wordt met 3% verhoogd. De rioolbelasting stijgt met € 15,- per huishouden, conform het vastgestelde beleid. Volgens de kaderbrief(*) zal deze trendmatige stijging van de belastingdruk voldoende zijn om vanaf 2015 opnieuw een sluitende begroting te krijgen. De totale woonlastendruk per huishouden stijgt in 2014 van € 778 naar € 811.
Nieuw beleid
Gezien de tekorten, is slechts zeer beperkt ruimte voor nieuw beleid. In ieder geval zal geld beschikbaar moeten worden gesteld voor de uitvoering en de handhaving van de Drank- en Horecawet. Ook nemen de kosten voor het bomenbeheer toe, aangezien de huidige budgetten ontoereikend zijn om aan de wettelijke verplichting voor het bomenbeheer te voldoen. Om de realisatie van de Ontmoetingsplek Kloosterhof te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat de gemeente een jaarlijks bedrag van ruim € 50.000 beschikbaar stelt.
Tekorten
De begrotingstekorten in de jaren tot 2015 zullen ten laste komen van de reserves, waardoor de reservepositie in deze jaren nog verder zal verslechteren.
Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt doordat de gemeente Beuningen een eenmalige uittredesom moet betalen als gevolg van het uittreden bij Kunstencentrum De Stroming. Op termijn levert dit uittreden de gemeente een structureel financieel voordeel op. De gemeenteraad besluit definitief over dit uittreden op 2 juli 2013.

* Kaderbrief
De begroting 2014 – 2017 wordt door de gemeenteraad in november vastgesteld. De
kaderbrief is een voorzichtige inschatting van de financiële ontwikkelingen ten behoeve van het opstellen van de begroting. In de kaderbrief staan de actuele ontwikkelingen weergegeven die van belang zijn voor de financiële positie van de gemeente. Daarnaast worden de financiële consequenties van het nieuwe beleid voor de komende jaren aangegeven. Bij het vaststellen van de begroting 2013 is vastgesteld dat de gemeente Beuningen vanaf 2015 weer een sluitende begroting moet hebben. De kaderbrief laat zien dat dit gaat lukken. De belastingdruk voor inwoners en bedrijven is hoog, maar zal in 2014 en de komende jaren slechts trendmatig stijgen.