Vaart in bouwen van ‘Vitale wijk’ op de Hutgraaf

BEUNINGEN – Het college van B&W van de gemeente Beuningen zegt met marktpartijen gesproken te hebben die serieuze belangstelling hebben voor de ontwikkeling van woningbouw op deHutgraaf (voormalige voetbalvelden van de Beuningse Boys). Om de hierdoor ontstane ‘kansen te pakken’ stelt het college voor om snelheid in het voortraject te brengen en de traditionele aanbestedingswijze los te laten.Het effect dat het college hiermee beoogt, is inspelen op de geconstateerde interesse, en dat op een zodanige wijze dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de creativiteit van de markt. Hiertoe hanteert de gemeente de zogenaamde ‘uitnodigingsplanologie’ waarbij voor ontwikkelende partijen zo min mogeijk drempels opgeworpen worden.

Vitale wijk
Het Rijk zal de komende jaren zorgtaken naar de gemeente overhevelen, terwijl tegelijkertijd gekort wordt op verschillende budgetten. Hoewel het bevolkingsaantal van de gemeente Beuningen de komende jaren redelijk stabiel blijft, zal Beuningen wel geconfronteerd worden met een relatief sterke vergrijzing.

Deze vergrijzing vereist o.a. zorgvuldigheid voor wat betreft de Wmo-gelden. Daarom heeft het college de wens om te voorzien in woningen waarin ouderen en mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. In de Woonvisie is de Hutgraaf aangewezen als één van de geschikte locaties voor een ‘Vitale Wijk’. Door de combinatie van levensloopbestendig bouwen en het hebben van voorzieningen wordt het een  wijk voor jong én oud waar zorgbehoeftigen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Een  vitale wijk heeft daarvoor woningen in verschillende soorten en maten.