Winkels 7 dagen per week open in Beuningen

BEUNINGEN – Dit scenario kan per 1 januari 2014 werkelijkheid worden in de gemeente Beuningen. Gemeenten beslissen binnenkort zelf of winkels op zondag al dan niet open mogen zijn. De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei 2013  ingestemd met een initiatief-wetsvoorstel van Tweede Kamerleden van D66 en GroenLinks dat de Winkeltijdenwet wijzigt en de verantwoordelijkheid voor winkelopenstelling op zondag bij gemeenten legt.Wethouder Henk Plaizier zegt met winkeliers in gesprek te willen gaan om te horen hoe zij hier invulling aan willen geven. Iedereen is vrij om van het recht gebruik te maken maar hoeveel winkeliers dat uiteindelijk ook willen doen en in welke mate moet uit de gesprekken blijken. “Dit gaan we direct na het zomereces oppakken met het streven om dat per 1 januari 2014 in te laten gaan voor diegenen die dat willen”, aldus de wethouder.

De datum van inwerkingtreding is aan de regering, de indieners bepleitten 1 juli 2013.

Winkelcentra
Bij het besluit is een motie van SGP aangenomen om te onderzoeken hoe de contractuele positie versterkt kan worden van winkeliers in winkelcentra die geen extra zondagen open willen zijn.

Twee andere moties om de gevolgen van de wetswijziging met name voor kleine winkeliers te verzachten, haalden geen meerderheid. Het ging om een motie voor een maximaal gelijk aantal openstellingsuren voor alle winkelbedrijven binnen door de gemeente vast te stellen grenzen en een motie om kleine winkeliers met lopende huurcontracten te ontzien.

Kleine winkeliers
Minister Kamp deed eerder in het debat wel een aantal toezeggingen aan de Eerste Kamer. Zo komt er binnen drie jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een evaluatie waarin ook de economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers worden meegenomen.

Ook zal Kamp er bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op aandringen een goede belangenafweging op te nemen in de leidraad die de VNG voor haar leden gaat opstellen. Ten slotte zal de minister de belangen van kleinere ondernemers en bijvoorbeeld hun recht op godsdienstvrijheid aan de orde stellen in regulier overleg met werkgeversorganisaties MKB en VNO-NCW.

Zie ook: www.eerstekamer.nl