Beuningen heeft hand goed op de knip gehouden

BEUNINGEN – Uit de cijfers van 2012 blijkt dat de gemeente Beuningen
haar doelstellingen om te bezuinigen heeft gerealiseerd. Er is zelfs €
248.000 minder uitgegeven dan begroot was. Daarnaast is het toch ook nog
gelukt om in 2012 verschillende zaken af te ronden.De financiële positie van de gemeente Beuningen is erg kwetsbaar. Om hier verandering in te brengen zijn in 2011 structurele bezuinigingen van € 4,6 miljoen vastgesteld. In 2012 is begonnen met de uitwerking hiervan maar in dat jaar is ook duidelijk geworden dat verdere bezuinigingen noodzakelijk waren. In dat jaar is een nieuwe aanvullende bezuinigingsronde gehouden. Deze nieuwe, in 2012 vastgestelde bezuinigingsronde van € 3,6 miljoen moet er toe leiden dat de gemeente Beuningen vanaf 2015 weer een positief sluitende begroting heeft. De gemeente verwacht niet dat er opnieuw aanvullende bezuinigingen voor 2014 nodig zijn.

Behaalde resultaten
Ondanks de financiële krapte is het de gemeente gelukt in 2012 verschillende zaken af te ronden. De gemeente Beuningen werkt steeds meer samen op verschillende terreinen. In 2012 is de regionalisering van de brandweer verder voorbereid. Dit heeft er toe geleid dat vanaf 1 januari 2013 de regionale brandweer een feit is.

Ook heeft de gemeente in 2012 verschillende verkeerskundige projecten opgestart en gerealiseerd. De realisatie van de Zuidelijke Structuurweg biedt de inwoners van de wijk de Beuningse Plas de mogelijkheid om op een eenvoudige manier de Schoenaker en de A73 te bereiken.

Het project optimalisatie afvalinzameling is afgerond met als doel om meer gft- en papier te scheiden waardoor de hoeveelheid restafval afneemt. Het project is binnen de projectbegroting uitgevoerd.

* Programmarekening
Na afloop  van het kalenderjaar wordt er een financiële eindafrekening gemaakt. Per programma wordt duidelijk wat er bereikt is, wat daarvoor gedaan is en hoeveel het heeft gekost. Dit wordt de programmarekening genoemd en wordt in juni gepresenteerd.