Bouw groene hart Winssen: Komt van uitstel afstel?

WINSSEN – Het kerkbestuur in Winssen hoort binnenkort of de jarenoude voorgenomen bouwplannen op het perceel naast de kerk doorgang kunnen vinden.

In 2008 is door de gemeente Beuningen een ‘klankbordgroep Winssen’ samengesteld. Een dergelijke klankbordgroep is een samengestelde groep burgers die de gemeente vertelt wat belangrijk is bij het maken van toekomstplannen. Met ambtelijke en professionele ondersteuning heeft de groep de structuurvisie Winssen ontwikkeld.

De Beuningse gemeenteraad dient uiteindelijk de structuurvisie goed te keuren. Gebeurt dat niet dan is het aan het college van burgemeester en wethouders om de aangevoerde argumenten te verwerken en een nieuw voorstel in te dienen. Deze procedure herhaalt zich totdat de raad goedkeuring geeft. In het geval van de structuurvisie Winssen duurde dit bijna drie jaar.

Juni 2010:
Voorstel 1 – Neem structuurvisie Winssen aan

De structuurvisie was in maart 2010 klaar en werd in juni van datzelfde jaar ter goedkeuring aangeboden aan de Beuningse gemeenteraad. In de structuurvisie was opgenomen dat de open ruimte in de kern van het dorp (het groene dorpshart) behouden moest blijven. Het groene dorpshart in Winssen bestaat voor het grootste deel uit een stuk grond dat aan de kerk grenst en van de kerk is. Het kerkbestuur wil hier graag enkele woningen realiseren. Met de opbrengsten uit verhuur van de woningen wil men o.a. de boomgaard, de heg en de kerk onderhouden. Op de verlanglijst van het kerkbestuur staan vijf woningen op de plaats waar nu de vervallen boerderij staat en nog enkele woningen in de boomgaard.

In de structuurvisie is de volgende tekst over het groene dorpshart opgenomen:

3.3.2 Groene dorpshart
Uniek in Winssen, en onderscheidend ten opzichte van de andere kernen op de oeverwal, is een ruim opgezet en open, onbebouwd, dorpshart. De kerk is dominant aanwezig en de, nu weliswaar vervallen, boomgaard en boerderij vormen de blikvangers van deze ruimte. Het groene beeld domineert hier. Daarvoor zorgen de privétuinen, de boomgaard, bomen en boomgroepen. De zichtlijnen vanuit de noordzijde van het gebied naar de dijk dragen bij aan het open karakter van het dorpshart. Deze open ruimte moet behouden blijven.
Het is mogelijk deze ruimte anders in te richten, maar daarbij dient het groene en onbebouwde karakter gewaarborgd te worden. Ook moet deze ruimte zijn openbare functie behouden en kunnen de randen van de groene ruimtes versterkt worden door aanvullende beplanting. Hierdoor kan het groene karakter van Winssen nog krachtiger worden vormgegeven.

De formulering van bovenstaande heeft ruimte gegeven voor verschillende interpretaties. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd de wens uit de structuurvisie om het groene karakter te behouden, geïnterpreteerd als zijnde dat er niet gebouwd mocht worden en dit werd tijdens die vergadering ter discussie gesteld. De VVD kwam met een voorstel om een kleine wijziging op te nemen om het bouwen van enkele woningen toe te staan. Ook BN&M gaf in een motie te kennen dat zij van mening waren dat er enige bebouwing mogelijk zou moeten zijn. Na enige discussie heeft de VVD het voorstel toch ingetrokken en na stemming over de motie van de BN&M werd het voorstel om de structuurvisie Winssen aan te nemen, aangehouden tot de volgende vergadering in juli 2010.

April 2011:
Voorstel 2 – Extern bureau onderzoek laten doen

Ook in de vergadering van juli 2010 bleef de discussie overeind of er wel of niet gebouwd mocht worden. Wederom moest het college zich over een nieuw voorstel gaan buigen. Eind april 2011 kwam het Beuningse college met dat nieuwe voorstel; Een extern bureau moest een onderzoek doen naar de toekomstmogelijkheden van het dorpshart.

Toelichting van de klankbordgroep op de structuurvisie maakte ondertussen duidelijk dat woningbouw op de locatie van de vervallen boerderij, mogelijk is. Enkele extra woningen die het kerkbestuur graag zou willen, passen nog steeds niet in de visie om het groene open karakter te behouden.

Mei 2012:
Voorstel 3 – Wijs dorpshart als beschermd dorpsgezicht aan

In de raadsvergadering van mei 2011 werd het voorstel van het college om een nieuw onderzoek te doen aangenomen en kwam, weer een vol jaar later, in mei 2012 een rapport van het Gelders Genootschap waarin de historische waarde van het dorpshart in Winssen benadrukt werd. De uitslag van dat rapport was reden voor het college om voor te stellen om de procedure te starten om het dorpshart als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht aan te wijzen.

Voor de derde keer kreeg het voorstel niet de goedkeuring van de gemeenteraad. In de raadsvergadering van juni 2012 diende BN&M een motie in waarin opnieuw aangedrongen werd op het toestaan van kleinschalige woningbouw. Met een meerderheid werd deze motie aangenomen.

Juni 2013:
Het kerkbestuur in Winssen heeft in januari van dit jaar overleg gehad met de gemeente. In eerste instantie staat de gemeente positief tegenover de plannen om de boerderij te slopen en deze te vervangen door 2 zorggeschikte woningen en 3 starterswoningen. Los van de boerderij kan ook een bungalow gebouwd worden. De inkomsten uit verhuur van de woningen kan o.a. aangewend worden om het perceel, de heg en de kerk te onderhouden.

De gemeente heeft onlangs enkele percelen (zgn. ontwikkellocaties) te koop gezet. Een daarvan is het perceel van de voormalige jongensschool. Het kerkbestuur was geruime tijd in de veronderstelling dat gewacht moest worden op een stedenbouwkundig plan op basis waarvan het bestemmingsplan aangepast ging worden. De plannen van het kerkbestuur en de plannen voor de ontwikkellocatie zouden daarin verwerkt worden.

Miscommunicatie
Afgelopen week is duidelijk geworden dat er sprake was van miscommunicatie. “Inmiddels zit iedereen weer op één lijn”, liet een woordvoerster van de gemeente weten. “Het kerkbestuur hoeft niet op plannen van de gemeente te wachten. Het is nu aan het kerkbestuur om een bouwplan in te dienen.”

Komt er nu van uitstel ook afstel, dat is de vraag
Een van de bestuursleden van de kerk heeft laten weten dat ze op dit moment toestemming van het bisdom nodig hebben om de jaren oude wens tot bouwen uit te kunnen voeren. Inmiddels is er namelijk vanuit het bisdom het voornemen om de kerken uit de vier dorpen samen te voegen. Gesprekken over de  bouw- en samenvoegplannen zijn onlangs gevoerd en het kerkbestuur verwacht deze week het besluit van het bisdom te horen.

 pdf-Structuurvisie+Winssen.pdf

De kerk gezien vanuit de Leegstraat, met op de voorgrond ‘het voetbalveldje’ dat nu te koop te staat.
h1jj7quxb6fk57x0pq3kxscrb

De vervallen boerderij wordt nog wel bewoond
lzn96t66ug7bi9e60w1ypbsdk

Om het binnen droog te houden zijn golfplaten op het dak geplaatst
tbroa2xzj701g80s6p43iblb5

Bij menigeen een doorn in het oog van het dorpsgezicht
agfgw4mnqa40qti55r2105904

De haag begint  zijn vorm kwijt te raken
am721ha106qngimjxbgp1dha6

Gerelateerd(e) bericht(en)
21-06-2012 Geen beschermd dorpsgezicht voor Winssen
23-05-2012 Eindrapport Gelders Genootschap: Dorpshart Winssen beschermd dorpsgezicht

12-05-2011 Onderzoek groene dorpshart Winssen komt er toch
07-05-2011 PvdA komt met motie tegen onderzoek groene dorpshart Winssen
28-04-2011 Onderzoek waarden dorpshart Winssen uitbesteed
03-11-2010 Winssen blijft verdeeld over bouwplannen kerkbestuur
29-10-2010 Parochiebestuur nodigt Winssen uit voor het Groene hart
16-06-2010 Vaststellen structuurvisie Winssen aangehouden