We dagen een Weurtse generatie uit

Foto:

WEURT – Een klein groepje betrokken gebruikers van het dorpshuis in Weurt hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het mogelijk is een nieuw stichtingsbestuur in te vullen. Dit is naar aanleiding van het opzeggen van hun functie door de laatste twee bestuursleden van de stichting. De werkgroep doet een oproep dat met name gericht is op de jongere generatie van Weurt.“We gaan ervan uit dat de bewoners van Weurt inmiddels wel hebben meegekregen dat er plannen zijn om te komen tot een aangepaste ‘ontmoetingslocatie’ op de plaats van het huidige dorpshuis”, zegt Jo Smits namens de onlangs opgerichte ‘Werkgroep invulling dorpshuisbestuur Weurt’.

In de plannen is het de bedoeling dat er een gebouw verschijnt bestaande uit een combinatie van sporthal, basisschool, peuterspeelzaal en dorpshuis. Een aantal informatiebijeenkomsten heeft inmiddels plaats gevonden en er is een aantal bijeenkomsten geweest van de opgerichte ‘bewonerscommissie’ en ‘gebruikerscommissie’. De plannen zijn daarbij kritisch beoordeeld door een deel van de Weurtenaren.

Jo: “En degenen die de situatie van de afgelopen jaren rond het dorpshuis hebben gevolgd, weten ook dat er terecht kritische kanttekeningen zijn te plaatsen. Een deel van deze ingebrachte zaken leven nog steeds en voor een aantal knelpunten moeten nog goede oplossingen worden bedacht en uitgewerkt. Maar we moeten verder!”

Kansen en grote uitdagingen
“Subsidies zijn aangevraagd en het lijkt er steeds meer op dat er middelen beschikbaar komen om een en ander te realiseren. De eerste toezeggingen van de provincie zijn binnen! Enkele Weurtenaren met deze genoemde kritische instelling hebben toch besloten zich te gaan inzetten voor een goede invulling van het plan en sommigen hebben zich daarom aangemeld voor de commissie die de invulling van het dorpshuis wil gaan begeleiden. Er is nog veel werk te doen. Er liggen niet alleen ‘kansen’ maar ook grote ‘uitdagingen’. Er zal nog veel creativiteit gevraagd worden voor het oplossen van problemen, zoals bijvoorbeeld het verkeersprobleem.”

Waar is de jonge generatie van Weurt?
“Wat ons wel is opgevallen tijdens de hoorzitting, is het nagenoeg volledig ontbreken van een hele generatie van de Weurtse bevolking”, zegt Jo. “Op een enkeling na, mistten we de generatie die zich op dit moment zelfstandig vestigt in Weurt en sommigen van hen die bezig zijn een gezin te stichten.”

“De realisatie van een dergelijk project is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van Weurt als gemeenschap, waar straks plaats is voor hun kinderen op een goede school, waar mogelijkheden zijn tot sporten en deel te nemen aan het alom geprezen verenigingsleven in Weurt.”

Niet alleen de senioren
“Een duidelijke oproep klonk in de zaal om dit aspect voor ogen te houden. En een oproep aan het adres van inwoners die er, ook volgens de burgemeester, in eerste instantie moeite mee hebben om niet alleen te kijken naar persoonlijke belangen. Maar om dit voor elkaar te krijgen, moeten jullie, die we hierbij aanspreken, het niet overlaten aan de generatie van senioren die het alleen nog kunnen doen voor hun eventuele kleinkinderen.”

“Er zit een groot potentieel in het dorp Weurt van goed opgeleide, betrokken en creatieve jongeren. En het moet toch mogelijk zijn een groep te formeren die zich verantwoordelijk gaat voelen voor de toekomst en het voortbestaan van deze voorzieningen.”

Stichtingsbestuur zonder leden
We hebben in Weurt een stichtingsbestuur Dorpshuis . . . nodig! Want sinds 21 mei jl. hebben de laatste twee bestuurleden van de stichting hun functie neergelegd. Zij vinden het onverantwoord met deze onvolledige bezetting het traject van renovatie/nieuwbouw in te gaan. Maar er is wel een stichtingsbestuur nodig. Willen we over een paar jaar gebruik kunnen maken van een op Weurt toegesneden multifunctionele accommodatie dan is daarvoor een volledig bezet bestuur onontbeerlijk!

We hebben, als klein groepje betrokken gebruikers van het dorpshuis, de koppen bij elkaar gestoken en we willen kijken of het mogelijk is een nieuw stichtingsbestuur in te vullen.
We zoeken daarbij naar een mix van bestuurservaring en lokale betrokkenheid en het elan van de jongere generatie. Dit is de reden dat we met name ook een beroep doen op deze generatie, jullie generatie!

Pak de handschoen op
En zet jullie mogelijkheden in, in het belang van het dorp maar ook in je eigen belang, in het belang van jullie gezin, van jullie omgeving, van Weurt.
Daarnaast zijn we op zoek naar Weurtenaren met bestuurlijke ervaring die hun expertise willen delen en samen met jullie een nieuw stichtingsbestuur willen vormen. Met wellicht een terugtrekkende rol na realisatie van het nieuwe dorpshuis.

We dagen jullie generatie dan ook uit om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan en we hopen dat we over enige tijd trots kunnen zijn op een nieuw stichtingsbestuur dat een afspiegeling is van de Weurtse bevolking.

Informatieavond
Wij begrijpen dat er veel onduidelijkheden zijn omtrent de taakstelling van het stichtingsbestuur in relatie tot het beheer, de gemeente en in de toekomst het schoolbestuur. Bij ons leven die onduidelijkheden namelijk ook! Om die reden zijn we gestart met het zoeken naar antwoorden op deze vragen en wij willen daarvoor een avond beleggen om een en ander te presenteren.

De avond is gepland op maandag 24 juni 2013 vanaf 19.30 uur in dorpshuis “De Kloosterhof”. De aanwezigheid op deze avond betekent niet een onvermijdelijk deel uitmaken van het nieuwe stichtingsbestuur maar we hopen wel op voldoende betrokken personen die met ons willen meedenken over het vullen van een nieuw stichtingsbestuur dorpshuis Weurt.   

‘Werkgroep invulling dorpshuisbestuur Weurt’
Lidy Bakker, Weurt
Ronald v.d. Bunt, Weurt
Erwin Peters, Weurt
Theo Roelofs, Weurt
Jo Smits, Weurt