Rijtjeswoningen en vrije kavels voor Roozenburg

WEURT РHet college van B&W van de gemeente Beuningen heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van locatie Roozenburg in Weurt. In dit plan wordt o.a. afgeweken van het oorspronkelijke voorstel van een aantal woningtypen.In Weurt is de locatie Roozenburg in ontwikkeling en daar is 2011 een bestemmingsplan voor vastgesteld. In dat plan is de realisatie  van 41 tot 43 grondgebonden woningen, groen en ontsluitingsmogelijkheden opgenomen.

Aanpassing stedenbouwkundig ontwerp
Na vaststelling van het plan is gebleken dat er er meer behoefte bestaat aan rijwoningen en vrije kavels. Om deze reden is het stedenbouwkundig ontwerp aangepast; In augustus heeft het college ingestemd met de bouw van drie (extra) vrijstaande woningen aan de zuidkant van het bestaande plan. In oktober stemde het college ook nog in met de wijziging om in plaats van 10 dure dubbele woningen, 18 minder dure rijtjeswoningen te realiseren.

In verband met deze aanpassingen is ook een toegangsweg voor brandweer nodig. Ook hiervoor is in augustus 2012 goedkeuring van het college voor geweest.

Het ontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling Roozenburg  ligt voor een periode van 6 weken ter inzage. Nadien komt het ter goedkeuring bij de raad.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de gemeente Beuningen, tel. 14 024
lokaaladverteren