Beuningen heeft te weinig kandidaten voor Sociale werkvoorziening

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In de gemeente Beuningen is het aantal beschikbare kandidaten te klein om het aantal plaatsen op te vullen.De gemeente Beuningen heeft in 2013 van het Ministerie van Sociale Zaken de taak gekregen om ruim 130 arbeidsjaren Wsw in te vullen. Deze worden ingevuld met meer dan 130 mensen omdat er veel parttime gewerkt wordt. Op dit moment is de wachtlijst van beschikbare kandidaten zo klein, dat de instroom niet volledig gevuld kan worden met kandidaten uit Beuningen.

Het door de gemeente Beuningen ontvangen budget mag niet voor een
ander doel ingezet worden en dat wat niet benut wordt, dient
terugbetaald te worden aan het Rijk. Om dit laatste te voorkomen stelt het college van B&W voor om 0,5 arbeidsjaren over te hevelen naar de gemeente Heumen. Dit kan met instemming van het Rijk. Door het overhevelen worden de middelen ingezet voor het creëeren van Wsw-plekken in de regio.