Beuningen in beroep tegen bestemmingsplan ‘Nijmegen Kanaalhavens’

De gemeente Beuningen tekent in een brief aan de Raad van State, beroep tegen het Nijmeegse bestemmingsplan en vragen tegelijkertijd een voorlopige voorziening. De gemeente doet dit omdat bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen zijn aangebracht waardoor de gemeente en inwoners van Weurt in hun belangen worden geschaad.De gemeente motiveert het bezwaar met o.a. te stellen dat in het bestemmingsplangebied, aan de zijde van Nijmegen, lichtere (in milieucategorie)  bedrijven toegelaten dan aan de zijde van Beuningen.

Creatief

In de zienswijzenota van het Nijmeegse plan staat tussen neus en lippen door dat er op de bedrijvenlijst bedrijven stonden, die niet in de juiste categorie hadden. Als deze bedrijven de juiste categorie toegewezen kregen, bleken zij te liggen in een gebied met een bestemming waar alleen lagere categoriëen toegestaan waren. Nijmegen heeft dit creatief gecorrigeerd door ten eerste een andere bestemming (‘Bedrijventerrein 3’) aan het gebied toe te wijzen en in de planregels op te nemen dat bedrijven uit de categorieën 2 t/m 5.2 (zwaarste categorie) in die bestemming vallen. En zo klopte het huiswerk van de gemeente Nijmegen weer en de bedrijven lagen weer in een gebied waar hun categorie toegestaan is.

Waar de gemeente Beuningen bezwaar tegen heeft is, dat In de zienswijzenota staat dat voornoemde aanpassing ‘recht doet aan de bedrijfsbelangen van de gevestigde bedrijven, ruimte biedt voor ontwikkelingen in de toekomst en niet tegen ruimtelijke bezwaren stuit.’ De gemeente Beuningen stelt dat dit laatste niet nader gemotiveerd wordt.

Milieubelasting Weurt

Door het toekennen van bestemming ‘Bedrijventerrein 3’ aan het gebied tussen de Oostkanaaldijk, de Scheepvaartweg en het water ten oosten van de Handelsweg en in planregels bedrijven met de hoogste categorie toe te  staan, zijn voor dit gebied mogelijkheden voor zwaardere industrie uitgebreid. Bij een milieucategorie hoort een milieucirkel. Dat is een richtafstand waar bedrijven ten opzichte van een rustige woonwijk vandaan moeten liggen. Door de hogere categorie is de straal verhoogd van 500 (categorie 5.1) naar 700 (categorie 5.2) meter. Dit brengt met zich mee dat een groter deel van Weurt binnen die straal valt en gevolgen kan ondervinden op het gebied van leefmilieu, gezondheid en veiligheid.

Toekomstplannen
De gemeente Beuningen stelt ook aan kaak dat de planologische mogelijkheden voor het dorp Weurt in het geding zijn. Bij een bestemmingsplan ten beoeve van nieuwe woningobuw dienen de richtafstanden van nieuwebouw tot bedrijvenceegorieën gehanteerd te worden. Als woningbouw binnen de richtafstanden gepland worden, moet goed gemotiveerd worden waarom er toch sprake is van ‘goede ruimtelijke ordening’. Voor die goede onderbouwing maakt het uit of een gebied in de invloedzone ligt van bedrijven in de categorie 5.2 of 5.1. Dit kan de gemeente Beuningen parten gaan spelen.

De gemeente Beuningen bepleit een bestemmingsregeling die uitgaat van bedrijven in maximaal categorie 5.1 in de bestemming ‘Bedrijventerrein 3’.

Voorlopige voorziening
De gemeente verzoekt om een voorlopige voorziening waarmee het in werking treden van het bestemmingsplan geschorst wordt gedurende de beroepsprocedure. De gemeente wilt hiermee voorkomen dat voor lopende herzieningen van bestemmingsplannen in Weurt, zwaardere eisen geformuleerd moeten worden om een ‘goede ruimtelijke ordening’ te motiveren terwijl dat achteraf misschien niet nodig is (als de bezwaren worden toegewezen).
Door de onmiddelijke inwerkingtreding na de beroepstermijn zou de kern Weurt ook geconfronteerd worden met de mogelijkheid van vestiging van zware industrie. De voorlopige voorziening zorgt ook in dit geval dat dat niet eerder mogelijk is dan wanneer er een uitspraak is geweest en het bezwaar afgewezen wordt.

Bedrijventerrein -1 : categorieën 1 t/m 3.2
Bedrijventerrein -2 : categorieën 2 t/m 4.2
Bedrijventerrein -3 : categorieën 2 t/m 5.2 (zwaarste categorie)

Link: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Nijmegen Kanaalhavens’

Omroep Gelderland heeft op YouTube een helder interview en op de eigen website staat eveneens een helder bericht (Beuningen naar Raad van State om plan Nijmegen) met verwijzingen naar meer informatie over gezondheidsonderzoeken in het verleden. Ook WebTv heeft een  interview met Dick Zeeman, raadslid van GroenLinks, over dit onderwerp. (Vanaf minuut 1:00)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Beuningen – Ewijk – Weurt – Winssen?
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
ma217sh78zjqd4t0nr9udgarz of ontvang de Nieuwsbrief
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg ons via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _