De gemeente Beuningen ook in 2014 onder preventief toezicht

Na twee jaar van begrotingstekorten, sluit de begroting 2014 van de
gemeente Beuningen weer met een beperkt overschot. Ondanks het
begrotingsoverschot, lukt het de gemeente niet om de problemen in het
grondbedrijf binnen de begrotingstermijn van vier jaar weg te werken. De
verwachting is dat het tot en met 2028 duurt om deze problemen op te
lossen.De provincie Gelderland plaatst de gemeente dus ook in 2014 onder preventief toezicht. Dit betekent dat de gemeente enkel uitgaven mag verrichten nadat de provincie de begroting en de wijzigingen daarop heeft goedgekeurd.

De gemeente is opnieuw geconfronteerd met extra tekorten en verwacht met name minder inkomsten uit haar grootste inkomstenbron, de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Desondanks heeft de gemeente in 2014 een sluitende begroting. Dit komt met name doordat de gemeente in 2014 meer legesopbrengsten verwacht op het gebied van omgevingsvergunningen. Het betreft hier een incidenteel voordeel, die onder andere wordt veroorzaakt door de nieuwbouw en renovatie van de Kloosterhof in Weurt.

Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor om eventuele toekomstige opbrengsten vanuit de ontwikkeling van de H1 locatie in Winssen in te zetten voor de tekorten binnen het grondbedrijf. Wel heeft dit tot gevolg dat eventuele verplichtingen voor onderhoud van de openbare ruimte van deze H1 locatie, waarvoor de bijdrage oorspronkelijk was bedoeld, nu in de toekomst ten laste van de begroting komen.

Geen nieuwe bezuinigingsplannen
De sluitende begroting gaat alleen op voor de jaren 2014 en 2017. Voor de jaren 2015 en 2016 wordt nog wel een negatief begrotingsresultaat verwacht. Doordat de gemeente Beuningen in 2014 weer een sluitende begroting heeft, is het nu niet noodzakelijk om nieuwe bezuinigingsplannen op te starten.

Nieuw beleid
Als gevolg van de financiële positie van de gemeente, blijft het nieuwe beleid beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Zo wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor de handhaving van de Drank- en Horecawet en reserveert het college geld voor de realisatie van de Ontmoetingsplek Kloosterhof en de verbouwing (2e fase) van sporthal de Tinnegieter. Ook is extra budget noodzakelijk voor de uitvoering van de duurzaamheidsplannen en het door de raad vastgestelde bomenbeheerplan

De gemeenteraad van Beuningen behandelt op dinsdag 12 november 2013 de programmabegroting 2014 – 2017.