Financiële gegevens van gemeenten over 2012 beschikbaar

De cijfers over 2012 van alle 56 gemeenten op het gebied van de
begrotings- en jaarrekeningssaldi, reserves, schuldpositie,
grondexploitatie  en gemeentelijke belastingen zijn beschikbaar via de
website ftgelderland.databank.nl. Recent zijn de gegevens toegevoegd uit de jaarrekeningen 2012 en de balansen per 31 december 2012.Gedeputeerde Staten voeren het wettelijk toezicht uit op de financiën van de Gelderse gemeenten. Jaarlijks wordt bepaald welke gemeenten in aanmerking komen voor het repressieve toezicht (achteraf/terughoudend) of het preventieve (vooraf) toezicht. De diverse financiële kengetallen uit de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen zijn van belang bij de afweging over de toezichtsvorm.

Databank
Alle cijfers zijn sinds 2010 te bekijken via de website Financieel toezicht gemeenten Gelderland. De site biedt de mogelijkheid de gegevens van één of meer gemeenten met elkaar te vergelijken. Ook zijn vergelijkingen mogelijk met Gelderse gemiddelden en gemiddelden van de regiogemeenten en/of gemeenten uit dezelfde inwonersklasse.