Nieuwe beleidsregels kinderopvang van kracht

In het kader van de wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk
voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de
kinderopvang binnen de gemeentegrenzen. Het toezicht houden gebeurt door
de GGD.In het kader van de wet Kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang binnen de gemeentegrenzen. Het toezicht houden gebeurt door de GGD.

Om eenduidig de toezichthoudende en handhavende taken uit te kunnen voeren is in samenspraak met o.a. een juristenpool en klankbordgroep een nieuw afwegingsmodel opgesteld. Deze ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013’ gaan per 1 november 2013 in.

In de nieuwe beleidsregels is ingezet op streng beleid, met name op het bestraffend traject. Overtredingen zijn onderverdeeld in zogenaamde hoge (bijvoorbeeld goed gedrag en beroepskwalificatie beroepskrachten), gemiddelde (verzekering wettelijke aansprakelijkheid) en lage (klachtenregeling oudercommissie) prioriteit. Bij overtredingen op voorwaarden met een lage of gemiddelde prioriteit kan een boete opgelegd worden en bij een hoge prioriteit wordt altijd een boete opgelegd.

Alle houders van kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Beuningen zijn per brief over de vaststelling van het nieuwe handhavingsbeleid ingelicht.