Resultaten onderzoek gezondheid omwonenden A50/A73 

Foto:

Bij de A50 en A73 neemt de luchtverontreiniging
(stikstofdioxide-concentratie) de komende jaren licht toe door meer
verkeer. De toename is bij de A50 kleiner dan bij de A73. Dit komt door
de verbeterde doorstroming bij de A50. Deze toename betekent dat de
levensduurverwachting van omwonenden bij de A50 gemiddeld per persoon
5,6 dagen minder is ten opzichte van 2011. Bij de A73 is dat 8,7 dagen.Om meer inzicht te krijgen in de milieu- en gezondheidssituatie van de bewoners die langs deze snelwegen wonen, liet de gemeente Beuningen de effecten van de A50 en A73
op de gezondheid van omwonenden aan deze snelwegen onderzoeken. Het onderzoek dat onder meer door de GGD uitgevoerd is werd dinsdagavond aan de raads- en commissieleden gepresenteerd.

Enquête en berekeningen
Het onderzoek bestond uit twee gedeelten; Een onderzoek naar de gezondheidsbeleving van inwoners van Beuningen dat in het najaar van 2012 afgenomen is en een onderzoek naar blootstelling aan luchtverontreiniging en geluidbelasting en het effect van verschillende maatregelen op de gezondheid. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van modelmatige berekeningen.

Uit het onderzoek blijkt dat veel inwoners (78%) hun gezondheid als goed of zelfs zeer goed ervaren. Wel maakt een deel van hen zich zorgen over zijn/haar gezondheid als gevolg van milieufactoren.

Hinder niet toegenomen t.o.v. 2011
Een open deur is de uitkomst dat omwonenden van de snelweg meer hinder (door geluid en door stof/rook) en meer slaapverstoring door hard rijdend wegverkeer ervaren, dan bewoners die niet langs de snelweg wonen. De omwonenden geven daarnaast aan dat de situatie niet achteruit is gegaan met die van 2011. Ze geven dan ook aan tevreden te zijn over hun woning (96%) en woonomgeving (94%).

Berekeningen
Uit berekeningen van het geluid blijkt dat omwonenden langs de A50, door de geplaatste schermen, in 2015 gemiddeld 5 dB minder geluidsoverlast hebben. Bij omwonenden aan de A73 neemt de geluidhinder en slaapverstoring iets toe. Daar neemt de gemiddelde geluidbelasting in 2015 dan ook licht toe (0,3 decibel).

Uit de berekeningen blijkt ook dat de luchtverontreiniging (stikstofdioxide-concentratie) bij de A50 en A73, de komende jaren licht toeneemt door meer verkeer. Door de verbeterde doorstroming van het verkeer is de toename bij de A50 kleiner dan bij de A73. De toename betekent dat de levensduurverwachting van omwonenden bij de A50 gemiddeld per persoon 5,6 dagen minder is ten opzichte van 2011. Bij de A73 is dat 8,7 dagen.

De gemeente Beuningen zegt deze onderzoeksresultaten nader te gaan bekijken en dan een besluit te nemen of deze resultaten aanleiding geven voor vervolgacties.