Groen op het nieuwe kruispunt Weurt

Woensdagavond sprak de Gemeente met de klankbordgroep en buurtbewoners over de plannen die er liggen over het nieuwe kruispunt in Weurt en dan met name over het groen. De klankbordgroep had in haar reactie kritiek geuit over hoe met het groen wordt om gegaan. Wethouder Piet de Klein sprak in zijn openingswoord over het belang van de inbreng van deze bijeenkomst en stelde dat hij alle opmerkingen zou meenemen en laten meewegen in het eindresultaat.door Hans Straten


Dat gezegd hebbende kwam uit de zaal een ernstig punt van kritiek op het proces. De Gemeente werd verweten weinig rekenschap te houden met de positie en de inbreng van de klankbordgroep. De kritiek richtte zich met name op de communicatie en het wegblijven ervan.

Vervolg
De wethouder zette uiteen hoe het een en ander in het vervolgtraject zal verlopen en richtte zich daarna op de inrichtingsvoorstellen rond het groen. In de plannen wordt er veel groen gekapt en daar is de klankbordgroep tegen. Het gaat dan om kap aan de noordzijde van een rij Robinia acacia begroeiing en om de kap van grote linde- en eikenbomen aan de andere zijde van de weg. De voorstellen behelzen tevens een verplaatsing van drie kleinere bomen. De klankbordgroep en de buurtbewoners hechten sterk aan het groen zoals het er nu ligt.
“Ook al is het  hier en daar minder fraai,  het kan juist daardoor heel mooi zijn “, aldus een van de buurtbewoners.

Kansen voor een ‘Smoel van Weurt’
Marloes Holleman van de gemeente motiveerde de gemaakte keuzes en wees op de kansen die er liggen. Zij gaf aan dat er vooral mogelijkheden liggen wat betreft het middenstuk.  “Een middenstuk met bijzondere beplanting zou  de smoel van Weurt kunnen worden”.  Marloes gaf aan hiermee het verschil te kunnen maken.  Zij probeerde de aanwezigen te inspireren tot creativiteit. In de nieuwe structuurplannen worden langs de Van Heemstraweg zomereiken geplant.

Harold Schoenmakers van Anders Woon technisch Adviesbureau gaf een college over de groei van een boom en over de staat van de Robinia partij.  In zijn optiek verkeert de partij in een zeer bedenkelijke staat. Harold: “Op de bomen is nooit onderhoud gepleegd en daar is het nu te laat voor. Elke ingreep leidt onherroepelijk tot ernstige verzwakking.” 

Kap van de rest (de linde- en eikenbomen) heeft een andere grondslag. De bomen passen niet in de nieuwe opzet. Veiligheid en de nieuwe structuurplannen van de gemeente zijn bepalend in hun lot.

De wethouder stelde expliciet dat, voor de gehele kap kapvergunningen aangevraagd  worden en dat er dus bezwaar aangetekend kan worden. Daarna vertrok het gezelschap naar de locatie. Harold Schoenmakers toonde de aanwezigen de zwakke plekken en gaf aan wat eerder had moeten gebeuren. Het is nu aan het college om met voorstellen aan de raad te komen. 

Marloes Holleman (r) licht aan de hand van  een tekening de situatie toe
n5h88zsj33f4cwojh6j180pks

ivq7fujyjaiu4wwi5a4zc91qa