Uw mening over nieuw beleid Jeugd en Wmo

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente veel nieuwe taken. Zij wordt verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Ook wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning uitgebreid. Daarom moet de gemeente voor 1 november 2014 nieuw beleid vastgesteld hebben. De gemeente vraagt om uw mening.

Op de website van de gemeente, www.beuningen.nl vindt u de volgende conceptdocumenten waarop u kunt reageren:
– Het beleidsplan Jeugd en Wmo 2015-2016;
– De Verordening Jeugdhulp;
– De Verordening Wmo.
Wat staat er in deze stukken?
In de verordeningen staat weergegeven hoe de gemeente omgaat met de belangrijkste thema’s:
1.  Welke voorzieningen zijn direct toegankelijk (algemene voorzieningen) en welke alleen na een gesprek(ken)/huisbezoek en onderzoek (maatwerk- of individuele voorziening) 
2. Toeleiding naar zorg 
3. Persoonsgebonden Budget 
4. Eigen bijdrage 
5. Beschermd wonen 
6. Regionale Jeugdhulp
U hebt tot 10 september 2014 de tijd om te reageren. Hoe dat kan, staat op bovengenoemde website met de directe link naar het bericht. De gemeente verzamelt alle reacties en besluit daarna hoe deze verwerkt worden in het beleidsplan of de verordeningen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de definitieve stukken vast.