Elektriciteitscentrale Gelderland vraagt vergunning voor zonneveld in Ewijk

Foto:

De Centrale Gelderland sluit waarschijnlijk per 1 januari 2016 als
gevolg van het Energieakkoord. GDF SUEZ herontwikkelt het gebied tot
Groene Delta van Nijmegen. In haar plannen heeft het bedrijf ook een oogje op het plangebied Lage Woerd in Ewijk.Op 2 september jongstleden is het college van B&W en de raad van de gemeente Beuningen naar een presentatie van het bedrijf geweest. Door GDF is een voorstel gepresenteerd om op het zuidelijke deel van het plangebied Lage Woerd in Ewijk een zonneveld te gaan realiseren.

Een zonneveld is een opstelling van zonnepanelen op het maaiveld. Het college is verzocht om medewerking te verlenen aan dit initiatief zodat GDF kan starten met het aanvragen van subsidie. Omdat het verzoek enerzijds aansluit bij de gemeentelijke energie ambitie en anderzijds ook in financieel opzicht een voordeel kan opleveren stemt het college in om in principe medewerking te verlenen.

Het beoogde terrein maakt onderdeel uit van de uitbreidingslocatie Lage Woerd dat op termijn in aanmerking komt voor woningbouw. Gedurende de looptijd van het initiatief (20 tot 25 jaar) kan op 2,5 ha van deze in totaal 33,5 ha grote locatie, niet gebouwd worden. Het resterende gebied kan wel in exploitatie genomen worden.

Op dit moment wordt het perceel verpacht. De gemeente heeft jaarlijks renteverlies op het perceel en streeft in de onderhandelingen met GDF SUEZ naar tenminste een compensatie van het jaarlijkse renteverlies. De opbrengsten liggen in een nader te bepalen pacht/huurprijs per m2 en jaarlijkse OZB.

Youtube animatie voor het gebied van de electriciteitscentrale bij Weurt