Rijkswaterstaat werkt aan Ewijkse Plaat

Rijkswaterstaat werkt aan Ewijkse Plaat voor meer veiligheid en natuurDe Ewijkse Plaat
De Ewijkse Plaat is een voormalig schiereiland in de Waal aan de zuidoever ter hoogte van Ewijk. De Ewijkse Plaat bestaat voornamelijk uit een natuurlijke oeverwal met begroeiing en een waterplas. Hier graaft Rijkswaterstaat een tweetal geulen. Met runderen en paarden wordt het beheer vormgeven en gecontinueerd. Op deze manier werkt Rijkswaterstaat samen met de beheerder van de plaat aan veiligheid en natuurontwikkeling. De werkzaamheden duren na verwachting circa 1,5 maand.

Natuurontwikkeling
Na de laatste zandafgraving in 1989 heeft de natuur vrij spel gekregen op de Ewijkse Plaat. De kale bodem raakte al snel begroeid met verschillende planten. Op de slikkige delen kiemden ontelbare wilgen en ook enkele zwarte populieren. Hieruit ontstond een ooibos. Op de kleiige oever van de strang staan vooral wilgen, op de zandige oeverwal van de Waal zwarte populieren en bittere wilgen. Deze begroeiing is in 2008 verwijderd.
 
Meer veiligheid
Vergeleken met andere uiterwaarden ligt de Ewijkse Plaat zeer laag en is niet omgeven door een zomerkade. Hierdoor stroomt een relatief groot gedeelte van het water over de plaat en kan over een lange periode zand bezinken. Meer dan 40.000 m3 zand is hier sinds de laatste zandafgraving in 1989 afgezet. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat tijdens hoogwater het rivierpeil bij de Ewijkse Plaat momenteel 2 tot 3 centimeter wordt opgestuwd in vergelijking met het referentiejaar 1997. Dit komt door de zandafzettingen en de begroeiing op de Ewijkse Plaat.
Rijkswaterstaat neutraliseert dit hoogwatereffect door het graven van twee diagonaalgeulen over de Ewijkse Plaat en geeft het water de benodigde extra ruimte: circa 2,5 centimeter waterstandverlaging. Het afgegraven zand wordt per schip afgevoerd. 
 
Proeftuin
Het graven van geulen kan een oplossing zijn voor het spanningsveld tussen natuurontwikkeling in de uiterwaarden en ruimte geven aan het water. Door het graven van geulen, die het water ruimte bieden, kan de vegetatie op de Ewijkse Plaat grotendeels gespaard blijven en zich doorontwikkelen. Tegelijkertijd kan in de geulen een milieu ontstaan van karakteristieke pioniersvegetatie van natuurlijke uiterwaarden.
 
De op de Ewijkse Plaat opgedane ervaringen worden ingezet voor beheersmaatregelen elders langs de grote rivieren. In dit project werken samen Radboud Universiteit Nijmegen, Staatsbosbeheer, natuurbeheerder ARK en Rijkswaterstaat.