Baggeren omgeving Beuningen, Ewijk, Weurt en Nijmegen

Foto: CC0

Van augustus 2019 tot april 2020 baggert Waterschap Rivierenland sloten in het gebied in en om Beuningen, Ewijk, Weurt en Nijmegen.

Door te baggeren wordt slib, dat op de bodem van de sloten ligt, verwijderd. Dit maakt de sloten niet alleen schoner maar ook dieper. Daardoor ontstaat meer ruimte om zware regenbuien op te vangen en af te voeren. Zo voorkomen we wateroverlast in de meeste gevallen. De schonere watergangen zijn ook goed voor het leven in en om het water.

Waar gaat de baggerspecie naar toe?
Een deel van de watergangen is vrij breed, met als gevolg dat er betrekkelijk veel slib, of baggerspecie, vrijkomt. Een aantal van deze brede watergangen baggert het waterschap met een zuiger. Dit is een vaartuig die de baggerspecie onder water loswoelt en direct daarna opzuigt. De baggerspecie wordt via een lange drijvende buis naar twee baggerdepots gebracht. Eén daarvan komt op de toekomstige Beuningseplas, de andere is het depot van de Grondbank in Ewijk.

Als er geen ruimte is om de baggerspecie op de naastgelegen percelen te verspreiden, wordt deze met vrachtwagens naar het depot van de Grondbank in Ewijk gebracht.

AIs er wel ruimte op de kant is wordt de baggerspecie direct naast de watergang op het land verspreid. Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht. Dit staat in de Waterwet.

Waar wordt gebaggerd?
Op kaarten staat in kleur welke watergangen het waterschap gaat baggeren en hoe ze dat doen. Ook de plek van de baggerdepots staan op de kaarten. Documenten in pdf-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader.

Meer informatie
Het werk wordt gedaan door het waterschap. In april 2019 ontvingen perceeleigenaren een brief van het waterschap over het baggerwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Nico Maat van Waterschap Rivierenland. Dit kan via e-mail ([email protected]) of per telefoon op nummer (0344) – 649 253.

Reacties