Energiek Beuningen

Foto: BNG

Duurzame energie-opwek heeft een belangrijke rol in de energievisie Energiek Beuningen. Er is daarom gekeken naar locaties voor grootschalige duurzame energie in Beuningen. Het besluit van de gemeenteraad over het Locatieplan Zon & Wind van 9 april 2019 is leidend. Toen is besloten over de zones voor wind- en zonne-energie.

Milieueffectrapportage windturbines

Op dit moment is de gemeente Beuningen bezig met de MER-procedure voor de windturbines, de milieueffectrapportage. Deze rapportage wordt opgesteld door het adviesbureau Bosch & Van Rijn. Zij onderzoeken de milieueffecten die windturbines hebben op de omgeving. Dit is een verplichte stap wanneer er plannen zijn voor het ontwikkelen van windturbines. De eerste fase van de MER-procedure bestaat uit het opstellen van de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In de NRD wordt beschreven wát er onderzocht wordt in de MER. De NRD beschrijft de verschillende deelonderzoeken en de onderzoeksmethoden die worden gehanteerd. De concept-NRD heeft als doel om alle belanghebbenden te informeren daarover en de plannen van het windpark. Daarom wordt de concept-NRD ter inzage gelegd voor 6 weken. Iedereen heeft dan de mogelijkheid de concept-NRD te lezen en een zienswijze daarop in te dienen.

Concept-NRD lezen

Vanaf 8 oktober ligt de concept-NRD officieel ter inzage. Vanaf dan heeft u t/m 18 november 2019 de tijd om de concept-NRD te lezen en een zienswijze in te dienen. Via deze link is de concept-NRD al digitaal te lezen. Ook kunt u de concept-NRD tijdens de inzagetermijn op papier inzien op het gemeentehuis. De gemeente organiseert daarnaast op 15 oktober een inloopavond in DROOM! in Beuningen. Tijdens deze avond kunt u uw vragen stellen en informatie ophalen over de concept-NRD. De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.30 uur.

Reageren op de NRD

Wilt u een reactie geven op de NRD? Dat kan door een zienswijze in te dienen. Hier heeft u tijdens de inzagetermijn van 8 oktober t/m 18 november 2019 de tijd voor. Stuur uw zienswijze naar [email protected] onder vermelding van ‘Zienswijze NRD – Wind’. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Bel dan voor het maken van een afspraak naar 14 024.

De zienswijzen worden verzameld en van een antwoord voorzien door het college van B&W. Reacties op de zienswijzen worden via een nota van beantwoording vervolgens kenbaar gemaakt.

Reacties