Herfstnota geeft positief beeld

Foto: Hessels Media

Hoe staat het met de begroting over 2019? De gemeente geeft twee keer per jaar een update. Eén keer voor de zomer en een keer in de herfst. Deze Herfstnota staat op de agenda voor de gemeenteraad van december. Het nieuws is goed. Het totale voordeel van de Herfstnota 2019 is € 1.081.000. Als we daarbij de nog te verwachten financiële ontwikkelingen over 2019 optellen komt het voorlopig begrotingsresultaat 2019 op € 2.269.000.

Wethouder Henk Plaizier, financiën: “Die zwarte cijfers in de Herfstnota komen deels doordat we minder uitgeven in het sociale domein. Minder mensen dan verwacht doen bijvoorbeeld een beroep op de Participatiewet. Ook ontvangen we van het Rijk een hogere bijdrage in de kosten voor deze groep mensen. In deze Herfstnota zijn bovendien de effecten van de mei- en septembercirculaire verwerkt, en daarmee de bijdrage die we krijgen uit het Gemeentefonds. We ontvangen ruim € 580.000 meer dan we vorig jaar bij het schrijven van de begroting over 2019 hadden voorzien.”

Financiële positie gemeente Beuningen

De financiële positie van Beuningen blijft broos, ook met de positieve cijfers in de Herfstnota. De Herfstnota is nadrukkelijk een tussenrapportage. “In de Jaarrekening 2019 die we voor de zomer presenteren, staat wat we daadwerkelijk dit jaar hebben uitgegeven. En wat we overhouden onder de streep. Pas daarna gaan we kijken hoe we een eventueel positief resultaat gaan uitgeven. Het streven blijft om de negatieve reserve weg te werken.”

Thema’s begroting 2019

De begroting van 2019 stoelt op een aantal thema’s. Dat zijn duurzaamheid, zorg voor elkaar en de financiële keuzes die daarbij horen. Ook voor 2020 zijn dat de thema’s waar we vanuit de gemeente extra op inzetten.

Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 december over de Herfstnota 2019. Voor die tijd staat het op 4 december op de agenda van de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken.

Reacties