De balans is in balans

Foto: publiek domein

Stevig groeien, het aanbod van diensten op peil houden, niet inleveren op kwaliteit en de zorg betaalbaar houden. Dat brengt grote kosten met zich mee. Het college wil de kostenstijgingen binnen de begroting opvangen en de onroerend zaakbelasting met niet meer dan 1,5% laten stijgen. Dat is gelukt. In de begroting 2020 staan de keuzes die B&W maakte om de ambities waar te maken. De raad bespreekt het pakket op 10 november. Net als vorig jaar wordt de begroting digitaal aangeboden en is het te lezen via de website van de gemeente.

Net als vorig jaar wordt de begroting digitaal aangeboden en is de begroting online te lezen.

In Beuningen willen we binnen nu en 10 jaar 3.000 extra woningen bouwen. Dan doen we om de krappe woningmarkt aan te pakken én de dorpen vitaal te houden. “Want waar meer mensen wonen hebben scholen, winkels, horeca en een bloeiend verenigingsleven een betere basis”, zegt wethouder Financiën Hans Driessen. “Groei levert wat op. Groei kost ook geld. Denk aan wegen, het riool en andere investeringen. Groei kost ook denkkracht en menskracht. Daarom gaat de gemeente in overleg met inwoners om hun ideeën te horen en wordt volgend jaar meer medewerkers aangenomen.”

Duurzaam

Dat we als gemeente in 2040 energieneutraal willen zijn, steken we als gemeente niet onder stoelen of banken. Met de opwek van grootschalige duurzame energie in het buitengebied met zon en wind komen we een heel eind. Ook het verduurzamen van de woonwijken en het aanmoedigen van energiebesparende maatregelen door onze inwoners en ondernemers zijn stappen in die richting. De aanpassing van die leefomgeving aan de effecten van klimaatverandering hoort ook bij duurzaamheid. We gaan daarover volgend jaar met woningeigenaren en bedrijven in gesprek. Subsidies kunnen helpen om de doelen te halen.

Sociaal domein

Voorkomen is beter dan genezen. En er op tijd bij zijn als er iets aan de hand is werkt. Daar wordt de komende jaren meer op ingezet, ook in samenwerking met het onderwijs. En dat is nodig nu we zien dat het beroep op de jeugdzorg en de Wmo stijgt. We herijken het jongerenwerk en gaan door met het project ‘Kind en Gezin’. Ook het project ‘Gezinnen voor elkaar’ krijgt aandacht in 2021.

Volgend jaar start de voorbereidingen van de nieuwbouw van basisschool de Dromedaris en de Vuurvlinder krijgt uitbreiding met een speellokaal. Er wordt onverkort ingezet op thema’s als ondermijning, zorg & veiligheid.

Financiële huishouding op orde

Driessen: “De begroting van onze gemeente is de komende jaren financieel in evenwicht. We zien een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief en een groeiend weerstandsvermogen. Als college kiezen we er daarom voor om de woonlasten voor 2021 minimaal te verhogen. De ozb stijgt met slechts 1.5%. Maar we kunnen niet achteroverleunen.  De komende jaren gaan er zaken spelen die invloed hebben op onze begroting. De verandering binnen het Sociaal Domein is iets waar we, net als veel andere gemeenten, mee worstelen. We willen de ondersteuning van inwoners slimmer en effectiever organiseren. Niet meer vanuit instellingen, maar dichtbij in de woonwijken. Daarnaast heeft ook de invoering van de Omgevingswet grote gevolgen voor ons werk. Hoe groot die gevolgen zijn is nog niet te overzien. Dat geldt ook voor de structurele invloed van de coronacrisis op onze financiële positie. Op dit moment zitten we aan het begin van de tweede golf. Zicht op de duur van de crisis en de effecten daarvan hebben we nog niet.”

Betrekken en verbinden

Ook in 2021 zet de gemeente in op bewonersbetrokkenheid. Iedereen moet mee kunnen doen. We betrekken onze inwoners en ondernemers bij het maken en het uitvoeren van ons beleid. Denk aan die 3.000 nieuwe huizen, maar ook aan de reconstructie van de Houtduiflaan en het ondersteunen van lokale initiatieven. We leggen verbindingen en stimuleren netwerken. In 2021 kijken we naar de mogelijkheden van e-participatie. De komende jaren intensiveert de gemeente de digitalisering van onze producten en service. Belangrijk blijft dat iedereen de gemeente kan vinden en dat de dienstverlening toegankelijk blijft. Daarom is er extra aandacht voor laaggeletterden en digitaal minder vaardige inwoners.

Besluit in gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 10 november over de begroting. De raad stelt dan de begroting, eventueel met wijzigingen, vast. Voor die tijd staat het op 14 en 28 oktober op de agenda van de raadscommissie. Alle vergaderingen zijn online te volgen via gemeentebestuur.beuningen.nl.

Reacties