Beuningen weer financieel in evenwicht

Foto: Beuningen Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad een solide begroting voor 2022 aan. Het is zelfs een begroting die de komende vier jaar overschotten laat zien. De reserves zijn voldoende om risico’s op te vangen. Nog steeds zijn er grote kostenposten voor de toekomst, zoals de groei van de gemeente door woningbouw, het aanbod van kwalitatief goede diensten en het betaalbaar houden van de zorg. Het college blijft de kostenstijgingen binnen de begroting opvangen. Daardoor stijgt de onroerend zaakbelasting alleen mee met de inflatie van 1,5%.

In de begroting 2022 staan de keuzes die het college maakt om ambities waar te maken en aan de kernwaarden vast te houden. De drie kernwaarden van Beuningen – verbinding, betrokkenheid en mooi plekje – willen we meer leidend laten zijn in ons doen en laten en dus ook in de financiële vertaling ervan. Net als voorgaande jaren wordt de begroting digitaal aangeboden en is het te raadplegen via de website van de gemeente.

Hans Driessen, wethouder Financiën

De begroting van onze mooie gemeente is de komende jaren financieel in evenwicht. We zien een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief en een groeiend weerstandsvermogen. Als college kiezen we er daarom voor om de woonlasten voor 2022 minimaal te verhogen. De ozb stijgt met slechts 1,5%. Het is belangrijk om de financiën goed op orde te hebben want Beuningen staat voor grote opgaven. We willen veel nieuwe woningen bouwen en tegelijkertijd de zo typerende mooie plekjes in onze gemeente koesteren. We willen zorg blijven verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Bovendien willen we minder fossiele energie gebruiken en beter voorbereid zijn op de klimaatveranderingen.

Besluit in gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 9 november over de begroting 2022. De raad stelt dan de begroting vast, eventueel met wijzigingen. Voor die tijd wordt het op 20 oktober inhoudelijk besproken in de raadscommissie Financiën. Alle vergaderingen zijn online te volgen via https://gemeentebestuur.beuningen.nl/vergaderingen.

Reacties