COVID-19 compensatieregeling voor verenigingen en stichtingen over 2021

Foto: Beuningen

Verenigingen en stichtingen die het door corona financieel moeilijk hebben, kunnen ook in 2021 gebruikmaken van de COVID-19 Compensatieregeling. Hiermee compenseert de gemeente Beuningen voor een deel de geleden financiële schade over 2021. Met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in gevaar komt.

Voorwaarden

De voorwaarden van de nieuwe regeling zijn grotendeels hetzelfde als de regeling over 2020.

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  • De aanvrager is gevestigd in gemeente Beuningen en de activiteiten zijn gericht op gemeente Beuningen.
  • De aanvrager heeft financiële schade geleden als gevolg van de coronacrisis.
  • De COVID-19 Compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2021 is een eenmalige ondersteuning. Een organisatie of vereniging kan één aanvraag doen over het jaar 2021.
  • Subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een verdeelsleutel. We houden daarbij rekening met factoren zoals een eigen accommodatie. Deze verenigingen/stichtingen hebben meer verliezen geleden door gemiste kantine inkomsten, gemiste verhuuropbrengsten, doorlopende vaste lasten, onderhoudskosten en meer.
  • Er geldt een subsidieplafond van € 71.254 euro. We geven de subsidie uit op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.
  • De subsidiebijdrage is nooit hoger dan de geleden schade.

Aanvragen

Van dinsdag 12 oktober tot uiterlijk dinsdag 30 november 2021 kunt u een aanvraag doen voor de COVID-19 Compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2021. Bekijk alle voorwaarden en het digitale aanvraagformulier.

Reacties