Uitval school van Beuningse jeugd boven landelijk percentage

Om het verzuim van de kwalificatieplichtige leerlingen van 16 tot 23 jaar terugdringen hanteren ROC Nijmegen en gemeenten in de regio Nijmegen, vanaf 1 oktober 2014 een gezamenlijk verzuimprotocol. Een extra argument voor deelname van de gemeente Beuningen zijn cijfers waaruit blijkt dat onder deze leerlingen in Beuningen een uitval is boven het landelijk percentage. 

Het verzuimprotocol richt zich vooral op vroegtijdige signalering, registratie en een gezamenlijke aanpak. De gemeente wil dat, wanneer terug naar school echt geen oplossing is, deze jongeren in beeld blijven en begeleidt worden via bijvoorbeeld het Regionaal Jongerenloket.
Blijvende en gestructureerde aandacht voor schoolverzuim is nodig om definitieve uitval te voorkomen. Scholenleerplichtambtenarenouders en leerlingen hebben daarbij elk hun eigen verantwoordelijkheid. 
Het begint thuis, waar ouders met hun zoon of dochter het gesprek voeren over het belang van onderwijs en het afronden van een opleiding. ROC Nijmegen moet goed in beeld hebben en houden of studenten aanwezig zijn, snel handelen wanneer een leerling (regelmatig) verzuimt en zo nodig ondersteuning bieden. 

De gemeente kan vanuit de wettelijke taken rond leerplicht en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten ook het gesprek met jongeren (18- en 18+), ouders en school voeren. Met het protocol leggen ROC Nijmegen en de regiogemeenten vast wat hun verantwoordelijkheden zijn en hoe zij samenwerken.

Problemen achter verzuim
Achter verzuim kan allerlei problematiek schuilgaan. Een goede registratie van verzuim, werkt vaak al preventief. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of er sprake is van eenmalig (ziekte)verzuim of een patroon. In gesprek met de leerling over het verzuim kan het ROC Nijmegen een ondersteuningsplan maken. Een ondersteuningsplan kan bestaan uit hulp van maatschappelijk werkjeugdarts of het volgen van  trainingen voor bijvoorbeeld faalangst. De juiste ondersteuning voor de leerling op school en thuis kan voorkomen dat een leerling definitief uitvalt.