Procedure bestemmingsplanwijziging ten behoeve van kunstwerk Anima Mundi start

Foto:

Het omstreden kunstwerk aan de dijk in Winssen heeft geleid tot veel ingekomen reacties bij het college. Daarom is besloten om de bestemmingsplanprocedure te starten met inspraak. Iedereen heeft dan 4 weken de tijd om te reageren op het voorontwerp.

Na die vier weken komt volgens de procedure een periode van zes weken waarin het ontwerp ter inzage ligt. Daarna is het aan de raad om hierover te beslissen. Naar verwachting is dat eind 2014.
“In het besluit van het college heeft niet meegespeeld of het kunstwerk mooi of lelijk is”, laat wethouder Driessen weten. “Het initiatief om het kunstwerk langs de dijk te realiseren, sluit aan op geformuleerde beleidsuitspraken. Het kunstbevorderend beleid weegt in dit geval zwaarder dan de geformuleerde bezwaren.”
De gemeente Beuningen heeft in de recente gemeentebrede structuurvisie ‘het vergroten van de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente’, opgenomen. De wenselijkheid om dit kunstproject uit te voeren, vloeit voort uit dit beleid. Het kunstwerk vergt geen gemeentelijke financiën. Alle kosten zijn voor rekening van de Stichting ter oprichting van het kunstwerk. Omdat het kunstwerk niet in het geldende bestemmingsplan past, is aanpassing hiervan nodig.

Foto: Tegenstanders markeren het gebied in het voorjaar van 2014 om te benadrukken hoe groot het is.